PÆRFEKTS PRIVATLIVSPOLITIK
(senest opdateret december 2023)

Pærfekt tager beskyttelse af dine personoplysninger alvorligt, og i denne privatlivspolitik kan du læse
mere om hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig i en række forskellige situationer, hvad vi bruger
oplysningerne til, hvor længe vi opbevarer oplysningerne osv.

Pærfekt vil til enhver tid overholde gældende persondatalovgivning, herunder persondataforordningen
og databeskyttelsesloven. Vi vil løbende opdatere denne privatlivspolitik. Væsentlige ændringer vil blive
offentliggjort på vores hjemmeside.

Pærfekt er en del af Muskelsvindfonden, som er organiseret i flere juridiske enheder. Nærværende privatlivspolitik omfatter Handshake fonden (vores indsamlingsafdeling), som samarbejder med Muskelsvindfonden (kommunikationsafdeling, medlemsafdeling, den handicappolitiske afdeling, samt økonomi
og administration), såvel som, Fonden for Børn og unge med muskelsvind ”Børnefonden” og Eurovenuefonden (drift af boder på festivaler), hvorimod de øvrige selvstændige juridiske enheder: Musholm (vores konferencecenter) og Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (RCFM) ikke er omfattet – hvorfor du henvises til deres hjemmesider for indblik i deres privatlivspolitik. Er du frivillig og ønsker indblik i vores privatlivspolitik på det område, kan vi henvise til Crewet.dk.

De forskellige enheder tilknyttet Muskelsvindfonden samarbejder om vores fælles visioner, herunder at forbedre vilkårene for mennesker med muskelsvind, og mange af vores medlemmer og interessenter opfatter os i det daglige som én enhed. Derfor gør vi særligt opmærksom på, at vi deler nødvendige og relevante personoplysninger mellem vores enheder for at sikre dig den bedst mulige service i alle dine relationer. Behandling af personoplysninger vil dog altid ske efter instruks fra den enhed, som du har afgivet oplysningerne til, og der er indgået databehandleraftaler mellem enhederne.

1. Dataansvarlig og kontaktinformationer
Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

Handshake Erhvervsdrivende Fond
Kongsvang Allé 23
8000 Århus
CVR-nr. 26 71 62 92

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på e-mail: info@muskelsvindfonden.dk

2. Hvilke personoplysninger og formålet med behandlingen af dem
Formålet med vores behandling af personoplysninger afhænger af hvilken relation du har til Pærfekt. Vi indsamler oplysningerne direkte hos dig, når du henvender dig til os. Vi indsamler ikke oplysninger om dig fra tredjepart.

Hvis du køber eller modtager et produkt eller en ydelse fra Pærfekt, herunder billetter til et arrangement

For at give dig den bedst mulige oplevelse, når du køber eller modtager et produkt eller en ydelse fra os, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre handlen og tilbyde dig vores services.

Vi anvender også personoplysningerne, hvis du sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback.

Vi indsamler i forbindelse med køb og levering af varer og ydelser en række almindelige personoplysninger i form af:
– Navn, adresse, evt. leveringsadresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, køn, betalingsoplysninger og eventuel korrespondance

Vi kan i forbindelse med et køb via vores hjemmeside også behandle personoplysninger fra tidligere transaktioner og køb, herunder leveringsadresser og oplysninger om tidligere køb mv. Læs vores cookiepolitik her.

Behandlingen sker med det formål at bekræfte ordrer, levere varer og ydelser, opkræve betaling, yde kundeservice og eventuelt foretage kreditering.

Hvis deltager i vores arrangementer
Hvis du deltager i et arrangement, kan vi i visse tilfælde indsamle dine personoplysninger. Det kan for eksempel være med henblik på at imødekomme behov for særlig kost eller assistance på det sted, hvor arrangementet afholdes.

Det kan være personoplysninger i form af navn, telefonnummer eller helbredsoplysninger.

Behandlingen sker med det formål at forbedre brugeroplevelsen.

Hvis du deltager i vores kampagner, konkurrencer eller markedsundersøgelser
Hvis du deltager i vores kampagner, konkurrencer eller markedsundersøgelser indsamler vi personoplysninger for at forbedre vores produkter og brugeroplevelser samt give mere relevante tilbud til dig.

Vi indsamler vedrørende kampagner, konkurrencer og markedsundersøgelser personoplysninger i form
af:

– Oplysninger du selv afgiver i undersøgelser om dine præferencer i forhold til marketing, kommunikation samt oplevelser efter deltagelse i arrangementer, adresser og/eller e-mailadresser hvortil evt. præmier kan sendes

Vi kan også anvende dine fotos og historier mv. til forbedring af vores produkter og markedsføring, hvis
du selv sender dem til os direkte eller via vores sociale medier.

Medvirken i artikler m.v.:
Til brug for Pærfekts og Muskelsvindfondens arbejde anvender vi historier fra folk, som ønsker at dele deres historier. Vi indhenter altid udtrykkeligt samtykke til at dele personoplysninger – både almindelige og følsomme personoplysninger – hvis du ønsker at medvirke i en historie via Pærfekt/Muskelsvindfonden.

Hvis du bruger vores hjemmeside:

I forbindelse med at du bruger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din adfærd, hvis du accepterer cookies. Det sker ved brug af såkaldte ”cookies” og andre tekniske løsninger til at styre login samt til at indsamle webstatistik og til brug for markedsføring. Du kan læse vores cookiepolitik her.

3. Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger
Vi har en række forskellige grundlag for at behandle dine personoplysninger. Grundlaget afhænger af karakteren af oplysningen og den sammenhæng, du har givet os dine oplysninger.

I de fleste tilfælde behandler vi dine almindelige personoplysninger for at opfylde en aftale med dig. Det
gælder f.eks. når:
 du køber et produkt eller en ydelse hos Pærfekt
 du deltager som gæst på vores pladser
 du deltager i en kampagne, markedsundersøgelse eller konkurrence
 du optages som frivillig. Er du frivillig og ønsker indblik i vores privatlivspolitik på det område, kan vi henvise til Crewet.dk.

Det juridiske grundlag for at behandle dine almindelige personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Hvis du afgiver personoplysninger til medhjælpere på det sted, hvor et arrangement afholdes, kan det juridiske grundlag være persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold), persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning- for at give os mulighed for at afholde vores arrangementer, og til at tilgodese og imødekomme dine særlige præferencer og behov i forbindelse med vores arrangementer) eller persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykke anses for givet, såfremt du frivilligt afgiver eksempelvis nødvendige helbredsoplysninger til personel.

Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring, herunder har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, er det juridiske grundlag persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Ved tilmelding til nyhedsbrev, har du accepteret samtykkeerklæringen for nyhedsbrevet [INDSÆT LINK TIL SAMTYKKEERKLÆRING FOR NYHEDSBREV]. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage via link i det markedsføringsmateriale som du modtager, eller ved at sende en mail til info@muskelsvindfonden.dk.

I andre situationer behandler vi dine personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse. Det gælder f.eks. når vi skal dokumentere transaktioner og lignende i henhold til kravene i bogføringsloven, hvilket blandt andet indebærer, at vi skal gemme regnskabsmateriale i 5 år fra udløbet af det år, regnskabsmaterialet vedrører.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Det er det juridiske grundlag ved eksempelvis kommunikation med dig, som ikke er nødvendig for at opfylde en aftale.

I visse tilfælde behandler vi helbredsoplysninger om dig, og her er dit udtrykkelige samtykke altid grundlaget for vores behandling.

 

4. Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger, medmindre det er et lovkrav, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som Pærfekt har indgået med den enkelte kunde.

Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os f.eks. med opfyldelse af vores aftale med dig (f.eks. kræver udsendelse af billetter, at vi videregiver din adresse til leverandøren), eller som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med vores databehandlere, hvilket altid sker i henhold til databehandleraftaler, som stiller krav om høj sikkerhed hos vores databehandlere.

Vi kan herudover være forpligtede til at videregive dine oplysninger til tredjeparter, som har et selvstændigt formål med at behandle dine personoplysninger, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder.

I forbindelse med din deltagelse i arrangementer kan det være relevant at videregive visse oplysninger om dig til arrangører, f.eks. hvis du har behov for bestemte hjælpemidler.

Hvis du vinder en præmie, kan vi offentliggøre dit navn og geografiske område på vores websider og sociale mediesider samt i pressemeddelelser. Nærmere oplysninger om hvor og hvornår vindere offentliggøres vil fremgå af betingelserne for konkurrencen. Vi kan desuden gøre disse oplysninger tilgængelige for tredjeparter, der måtte have brug for disse oplysninger for at kunne meddele vindere af præmier.

Pærfekt behandler i videst muligt omfang personoplysninger indenfor EU/EØS. Hvis der overføres personoplysninger til databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS, er Pærfekt opmærksom på reglerne for dette og kræver, at databehandlerne opfylder de særlige krav, som en sådan behandling forudsætter.

5. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun personoplysninger i den periode, det er relevant i forhold til at opfylde formålet med
oplysningerne.

Personoplysninger givet i forbindelse med køb af billetter og deltagelse i arrangementer vil blive slettet senest 2 år efter du har modtaget dine billet eller deltaget i arrangementet.

I forhold til markedsundersøgelser, kampagner eller konkurrencer sletter vi dine oplysninger, når vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dem i henhold til bogføringsloven (5 år) og eventuel anden relevant lovgivning, medmindre du har givet samtykke til, at vi kan opbevare dem længere, fx hvis du fortsat ønsker at få information og nyheder fra Pærfekt/Muskelsvindfonden.

Samtlige ovennævnte frister for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor, herunder eksempelvis verserende retssag mod den registrerede og/eller et behov for at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende i forhold til den registrerede, modparten og Pærfekt/Muskelsvindfonden selv, jf. den absolutte forældelsesfrist på 10 år i forældelsesloven.

6. Datasikkerhed
I Pærfekt er behandling af personoplysninger underlagt en intern IT- og sikkerhedspolitik. Vi har i den forbindelse implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Vi behandler og opbevarer følsomme personoplysninger efter ekstra strenge forholdsregler, og kun udvalgte og betroede medarbejdere har adgang til disse data.

7. Pærfekts brug af billeder
Pærfekt tager stemningsbilleder fra vores arrangementer. Vi bruger billederne til historisk dokumentation samt formidling om fondens arbejde over for bidragydere, frivillige, samarbejdspartnere o.a.

Billederne anvendes på Pærfekts og Muskelsvindfondens hjemmeside, i Muskelsvindfondens blad Muskelkraft, på Muskelsvindfondens sociale medier og i printet materialer. Det kan ikke undgås, at der kommer identificerbare personer på billeder.

Finder du et billede af dig på Pærfekts eller Muskelsvindfondens hjemmeside, som du ikke ønsker formidlet, kan du til enhver tid rette henvendelse til Muskelsvindfonden på info@muskelsvindfonden.dk att. kommunikationsafdelingen og bede om at få det slettet.

Muskelsvindfonden videregiver ikke billeder til tredjepart medmindre dette er sket med samtykke.

8. Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til Pærfekts/Muskelsvindfondens behandling af dine personoplysninger. Du kan læse nærmere om disse rettigheder nedenfor. Hvis du ønsker at udøve en eller flere af disse rettigheder, kan du kontakte os på info@muskelsvindfonden.dk.

Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, herunder de formål, som
oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning hurtigst muligt og efter
at have sikret os, at du er rette vedkommende.

Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt
og i det omfang det er nødvendigt. Der kan være situationer, hvor vi ikke skal imødekomme din
anmodning om f.eks. sletning. Det kan være, hvis vi fortsat har et behov for at dokumentere f.eks.
en indberetning til Skattestyrelsen. Hvis ikke vi kan imødekomme din anmodning, vil vi orientere
dig herom.

Begrænsning af behandling
I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Kontakt os,
hvis du ønsker at udøve denne ret.

Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os i
et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Indsigelsesret
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse over en behandling, f.eks. hvor behandlingen er
baseret databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (f) (interesseafvejning).

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret
til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, forud for, at du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

9. Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os,
så vi kan have en dialog og redegøre for den konkrete situation. Du kan kontakte os på info@muskelsvindfonden.dk.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2599 Valby
Telefon 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Pærfekt er et opgør med idealer om det perfekte. Idealer de fleste af os ikke kan eller har lyst til at leve op til. Pærfekt vil starte en fortælling om, at fejl og rynker er en del af livet, en del af det autentiske. Det er en opfordring til at lægge Instagram-filtrene fra sig, sænke skuldrene og acceptere, at vi selv og livet er fejlbarlig.

Pærfekt er Muskelsvindfondens koncept, og vi inviterer dig med.

Kontakt Muskelsvindfonden for en pærfekt samarbejdsaftale.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk

Find os på

Facebook og Instagram